دانشجوی دانشگاه ادیان، برگزیده جشنواره نقد کتاب

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله «توحید مفضل بن عمر جعفی در ترازوی نقد» کار مشترک هادی نصیری و محمدعلی صالحی دانشجوی دکتری رشته فرقه‌های تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب در حوزه قرآن و حدیث در پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب به عنوان تنها اثر شایسته تقدیر شناخته شد.

این اثر در دوفصلنامه «کتاب قیم»، شماره 16، بهار و تابستان 1396 منتشر شده بود.

مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره نقد کتاب،‌ اول بهمن‌ماه 1397 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

مطالب مشابه