جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

مبانی و احکام تخریب و جابه جایی مساجد از دیدگاه مذاهب خمسه اسلامی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو سید محمود وزیری با عنوان «مبانی و احکام تخریب و جابه‌جایی مساجد از دیدگاه مذاهب خمسه اسلامی»، حجج اسلام دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی و دکتر رضا اسلامی به عنوان استادان راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین رجبی و دکتر نذیر احمد سلامی به عنوان استادان مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرسول آهنگران، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ولی‌الله مهدوی و دکتر مهدی نوروزی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

در این رساله با روشی توصیفی-تحلیلی به  تحقیق درباره احکام و مبانی تخریب و انتقال مساجد از منظر مذاهب خمسه(امامیه، شافعیه، مالکیه، حنفیه و حنبلیه) پرداخته شده است. هدف، شناسایی احکام  و مبانی فقه اسلامی درباره موارد جواز و عدم جواز تخریب و جابجایی مساجد است. ضمن اشاره به تاریخچه برخی گرایشات متعصبانه در تخریب مساجد مخالفان مذهبی و بررسی موردی مسجد ضرار، از موضوع‌شناسی فقهی تخریب و جابجایی و نیز احکام و مبانی تخریب و جابجایی نزد مذاهب خمسه، بحث شده است. حاصل تحقیق نشان می‌دهد که نزد مذاهب خمسه، تخریب و جابه‌جایی مساجد بدون عروض عناوین و حکم حاکم، جایز نیست اما در موارد معینی به جهت عروض عنوان خاص مثل مصلحت یا ضرورت یا حکم حاکم جواز پیدا می‌کند. مواردی مانند نقضُ المُستَهدِم(مسجد مشرف به انهدام) و تخریب مساجد مشمول طرح توسعه شهری، از این قبیل‌اند.

مطالب مشابه