جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

منابع معرفت دینی از منظر شهید مطهری

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو زهرا واهبی با عنوان «منابع معرفت دینی از منظر شهید مطهری»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی جعفرطیاری به عنوان استاد راهنما، دکتر معصومه بهرامی به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن فتاحی اردکانی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

معرفت دینی با فهم روشمند وپژوهش درمنابع دینی حاصل می‌شود. این نوع معرفت، مبانی ومقدماتی دارد که برپایه‌ی آن‌ها،سیرعلمی درفهم دین آغاز و تا رسیدن به نتیجه دنبال می‌شود.

علمای اسلامی، هرکدام به نوبه‌ی خود به بیان منابع معرفت دینی پرداخته‌اند؛ ازجمله این دانشمندان، می‌توان شهید مطهری را نام برد که در پیشبرد علوم اسلامی نقش بسزایی ایفا کرده است. ایشان منابع معرفت دینی را کتاب، سنت، اجماع وعقل می‌داند.

شناخت و بررسی منابع معرفت دینی برای فهم درست وتشخیص معتبر بود نباورهای دینی، حائز اهمیت است.

ازنظرمطهری،اسلامی که همواره به همه نیاز‌های دنیوی واخروی انسان توجه داشته  و برای آن برنامه تنظیم کرده است، نسبت به منابع معرفت که برای رسیدن به معرفت دینی لازم است، بی‌تفاوت نبوده است، بنابراین، اهمیت شناخت منابع معرفت، ضروری می‌باشد.

پژوهشگران بسیاری به بررسی آراء و عقائد استاد پرداخته‌اند، اما به طور مشخص به نظرات ایشان درباب این منابع پرداخته نشده است. دراین پژوهش پس از جمع‌آوری آراء شهیدمطهری درآثارایشان درباب منابع معرفت، درآغازمفهوم شناسی مطرح شده است؛ سپس قرآن، که منبع اصیل واساسی دین است، مورد بررسی قرارگرفته؛ بعدازآن به اعجاز قرآن، تحریف ناپذیری قرآن و فهم پذیری قرآن از منظراستاد مطهری پرداخته شده. سپس، اصطلاح سنت از دیدگاه‌های مختلف وتمایز حدیث وسنت واثبات حجیت سنت پیامبر ( صلی الله علیه وآله) وائمه اطهار ( علیهمالسلام) مورد بحث قرارگرفت هاست.

تعریف اجماع ودلایل حجیت آن نیز تبیین شده ودرادامه، عقل به عنوان منبع معرفت، انواع عقل، صفات عقل، ملاک‌های تربیت عقل، قوانین عقل و محدودیت‌های آن، اصالت معرفت عقلی دراسلام، حجیت عقل در معارف دینی ودلایل حجیت آن به مورد بحث و بررسی گذاشته شده است.

مطالب مشابه