جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

آموزه پس از مرگ در نظام هندسی الهیات سیک

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو صدیقه امینی با عنوان «آموزه پس از مرگ در نظام هندسی الهیات سیک»، دکتر سید محمد روحانی به عنوان استاد راهنما، دکتر محمدمهدی علیمردی به عنوان استاد مشاور و دکتر مهدی لکزایی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

در این پایان‌نامه به تبیین آموزه پس از مرگ در نظام الاهیاتی آیین سیکْه‌ پرداخته شده است. در آیین سیکْه‌ همانند دیگر ادیان خدامحور، سرنوشت خوب یا بد انسان پس از مرگ رابطة تنگاتنگی با مطیع بودن و توجه فرد به خدا و یا سرکشی و بی‌توجهی فرد به فرامین الاهی دارد. بر این اساس انسان‌ها به دو گروه گورموکْه، به معنی کسانی که همواره به مرشدالاهی توجه دارند و در نهایت به مقام نجات از گردونة تناسخ و فنای در خدا نائل خواهند شد، و منموکْه، به معنی پیروان هوای نفس و سرگردان در گردونة رنج‌بار تناسخ، تقسیم می‌شوند آیین سیکْه‌ همانند آیین هندو معتقد به تناسخ یا سمْساره است، اما از چند جهت متفاوت از آیین هندو. در باور سیکْه‌ بر خلاف هندو، ریاضت هیچ جایگاهی ندارد، چون معتقدند از طریق ریاضت انسان به مُکشه یا رهایی نمی‌رسد. یا در آیین سیکْه‌ بر خلاف آیین هندو مناسک دینی با تشریفات پیچیده بسیار کم رنگ است، چون سیکْه‌‌ها باور ندارند که از طریق تشریفات دینی می‌توان به مُکشه رسید، همچنین در آیین سیکْه‌ اراده مطلق الهی تاثیر بسزایی در سرنوشت انسان در جهان پس از مرگ دارد، در حالیکه در آیین هندو سنّتی اعمال فرد (کرمه) و تأثیرات مناسک دینی (سمسکاره)‌، نقش بسیار مهمی در سرنوشت انسان در جهان پس از مرگ دارد.

مطالب مشابه