جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسي ارشد برگزار شد:

تقریب مذاهب اسلامی در اسناد و اقدامات نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسي ارشد دانشجو راضیه مسیح‌زاده با عنوان «تقریب مذاهب اسلامی در اسناد و اقدامات نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران»، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی جعفرطیاری به عنوان استاد راهنما، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا ایمانی به عنوان استاد مشاور و دکتر علی آقانوری به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی سازمانی غیر دولتی متشکل از گروهی از اندیشمندان و عالمان دینی جهان اسلام با هدف تلاش برای نزدیکی بیشتر مذاهب اسلامی است. تقریب مذاهب اسلامی یعنی هر مسلمان با هر مذهب اسلامی که دارد، نظر به اشتراکات دینی و نیز دشمن مشترک، لازم است با سایر پیروان مذاهب اسلامی، در راستای آرمان قرآن که همانا وحدت مسلمانان است و در مقابل دشمنان اسلام در صف واحد بایستند و از هر عملی که به سوءاستفاده دشمنان اسلام منجر می‌شود دوری کند.

وجود مشترکات عملی و اعتقادی بسیار گسترده‌ای بین مذاهب اسلامی، برخورداری از دشمن مشترک، وجود درد و رنج‌ها و ابتلائات مشترک بین مسلمانان و الزام برای رسیدن به راه‌حل‌های مشترک برای عبور از این موانع همواره می‌طلبد که مطالعات مختلف در راستای بررسی گذرگاه‌های رسیدن به‌تقریب مذاهب اسلامی ضرورت پیدا کند و بررسی نقش مؤلفه‌های مختلف دررسیدن و شکل‌گیری تقریب مذاهب اسلامی نیز اهمیت بسزایی دارد. ازاین‌رو پژوهش کنونی به دنبال تبیین نقش انقلاب اسلامی ایران در شکل‌گیری تقریب مذاهب اسلامی، بررسی دیدگاه‌های رهبران انقلاب اسلامی ایران در مورد تقریب مذاهب اسلامی و بررسی فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران دررسیدن به‌تقریب مذاهب اسلامی وحدت امت‌های اسلامی صورت گرفته است.

روش این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می‌باشد. با توجه به اینکه بیشتر منابع تقریب مذاهب مربوط به حوزه فقهی و سیاسی می‌باشد از طریق مراجعه به اسناد کتابخانه‌ای و مقالات وپایان نامه‌ها نسبت به گردآوری وتدوین پژوهش حاضر اقدام شده است.

 

مطالب مشابه