نظر اندیشمندان درباره دانشگاه ادیان و مذاهب

photo_2024-06-19_09-16-07
photo_2024-06-19_09-16-07
photo_2024-06-19_12-40-04
%d8%a2%d8%b1%d8%b3%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%a7%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1
%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b3-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d9%82
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8%d8%b3
%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b2%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7
%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d8%af%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%aa%d8%b3%d9%84
%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%84%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86-%da%af%d8%b1%da%a9%d9%88-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c
%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%88%db%8c%da%86%d8%8c-%d9%85%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84
%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b8%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%87
%d9%81%db%8c%d9%84%db%8c%d9%be-%d8%aa%db%8c%d9%87%d8%a8%d9%88-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7