گزارش تصویری اولین کرسی علمی ـ ترویجی معاونت پژوهشی در سال 1403

350a3463
350a3463
350a3471
350a3474
350a3480
350a3483-2
350a3487
350a3495
350a3502
350a3506
350a3508-2
350a3515