گزارش تصویری دوره کوتاه مدت آشنایی با مباحث کاربردی و میان رشته‌ای علوم قرآن

photo_2024-05-12_00-02-12
photo_2024-05-12_00-02-12
photo_2024-05-12_00-05-10
photo_2024-05-12_00-20-51
photo_2024-05-12_00-20-57
photo_2024-05-12_00-20-55