گزارش تصویری بازدید جمعی از علمای اهل سنت زاهدان از دانشگاه

94022103p11
94022103p11
94022103p13
94022103p14
94022103p15
94022103p16
94022103p17
94022103p19-2