دفاعیه ارشد برگزار شد

تبعیت از منظر مذاهب فقهی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه دفاعیه‌ای که شنبه 23 دی ماه 96 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور حجت الاسلام دکتر رضا اسلامی به‌عنوان استاد راهنما، حجت الاسلام دکتر عبدالصمد علی آبادی، استاد مشاور و حجت الاسلام طه سمیعی در جایگاه استاد داور برگزار شد دانشجو محسن رمضانی از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

از جمله مباحثی که در فقه به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است تبعیت است. در این پژوهش سعی بر این شده است که تبعیت از دیدگاه فقه اسلامی و استخراج احکام مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

این پژوهش به بررسی تفاوت‌ها و شناخت‌ها از دیدگاه مذاهب فقهی در تبعیت پرداخته است و به صورت مقایسه‌ای از منظر فقهای مذاهب فقهی مورد بررسی قرار گرفت.

در مذاهب فقهی تفاوت‌هایی در زمینه تبعیت وجود دارد که گاهی این تفاوت‌ها در بعضی از موارد براساس مبانی فقهی فقهای آن مذهب فرق می‌کند.

بدین منظور در این تحقیق تبعیت به پنج فصل از منظرمذاهب فقهی اختصاص داده شده است.

فصل اول به کلیات و مفاهیم تبعیت پرداخته شد که حاصل آن این است که در لغت و اصطلاح فرقی بین آن نیست

فصل دوم تبعیت در طهارت که در سه محور براساس تبعیت اشخاص و اشیاء نسبت به یکدیگر است که در هر سه مورد تبعیت پذیرفته شده است اما ادله خاصی ندارد بلکه ادله آن اصطیادی است.

فصل سوم تبعیت در اسلام و کفر به بررسی کودک گم شده یا همان لقیط در دارلاسلام و دارالکفر پرداخته شده است که نتیجه آن این است که تبعیت شخص از مکان کشف برای رسیدن به حکم واقعی هستند و یا به تعبیر دیگر طریق به واقع می‌باشند

در فصل چهارم تبعیت در استیطان به بررسی تبعیت زن از شوهر و فرزند از پدر و مادر در انتخاب وطن می‌پردازد

و در فصل پنجم هم تبعیت در ملکیت بر دو محور تبعیت در معادن و تبعیت در مبیع و عقد بیع استوار است.

کلمات کلیدی: تبعیت، مذاهب فقهی، طهارت

مطالب مشابه