به همت انجمن علمی دانشکده عرفان:

نشست تخصصی تاویل قران کریم از منظر عرفان

تاریخ انتشار:

نشست تخصصی تاویل قرآن کریم از منظر عرفان

سخنران: استاد منوچهر صدوقی سها

 ارائه کنندگان:

سید احمد حسینی دانشجوی دکتری تاویل قرآن در مثنوی از منظر مولانا

مهدی نصر آبادی دانشجوی دکتری  تاویل قرآن از منظر فیض کاشانی

به شرکت کنندگان گواهی حضور در نشست ارائه میشود.

لینک شرکت بصورت مجازی

http://yun.ir/2q4jz2  کد دستوری ۲۲

پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ – ساعت ۱۰ الی ۱۲

انجمن علمی دانشجویی پردیسان – دانشگاه ادیان و مذاهب سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب دانشکده عرفان

 

 

مطالب مشابه