دکتر هاتف پوررشیدی علی بیگلو:

انتخابات نماد مردم سالاری دینی است

تاریخ انتشار:

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب گفت:بیان انتقاد نسبت به رویه های موجود و اصلاح در مسیر روند جاری تنها از طریق صندوق های رای عبور می کند; امری که نشان می دهد مردم این سرزمین در مسیر مردم سالاری دینی قدم بر می دارند و به عنوان ملتی پیشرو در منطقه، انتخابات را تنها راه توسعه و پیشرفت می دانند.

به گزارش خبرنگار دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه ،دکتر هاتف پوررشیدی علی بیگلو در گفتگویی با بیان اینکه حق تعیین سرنوشت از نعماتی است که در نظام جمهوری اسلامی برای آحاد مردم کشور فراهم شده است گفت:از این منظر می توان ضمن تعیین حاکمان، عملکرد آنان را مورد رصد قرارداد و در صورت نیاز به اصلاح مسیر اقدام کرد و این فرآیند جز از طریق انتخابات و مشارکت گسترده مردم امکان پذیر نخواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: انتخابات در واقع نوعی اعلام تمایل به تغییر و اصلاح در مسیرهای طی شده پیشین است.

دکتر پوررشیدی علی بیگلو تصریح کرد: بیان انتقاد نسبت به رویه های موجود و اصلاح در مسیر روند جاری تنها از طریق صندوق های رای عبور می کند; امری که نشان می دهد مردم این سرزمین در مسیر مردم سالاری دینی قدم بر می دارند و به عنوان ملتی پیشرو در منطقه، انتخابات را تنها راه توسعه و پیشرفت می دانند.

مطالب مشابه