این دوره از مدرسه زمستانی در بحث فلسفه ذهن با…

نشست زمستانی دانشکده فلسفه برگزار شد….

تاریخ انتشار:

این دوره از مدرسه زمستانی در بحث فلسفه ذهن با سخنرانی اساتید برجسته برگزار شد

مطالب مشابه