گزارش تصویری برگزاری جشن نیمه شعبان در دانشگاه ادیان و مذاهب

350a0851
350a0851
350a0856
350a0872
350a0874
350a0882-2
350a0886
350a0844-3