دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد

مقایسه کارکردهای تصلیب عیسی مسیح (از نظر مسیحیان) و شهادت امام حسین (ع) (از نظر شیعیان)

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه دفاعیه‌ای که شنبه 25 آذر 96 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور دکتر نعیمه پورمحمدی به‌عنوان استاد راهنما، دکتر مهراب صادق نیا، استاد مشاور و دکتر محمدجواد باغبانی در جایگاه استاد داور برگزار شد دانشجو زهرا حسین زاده از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

رخداد بر صلیب شدن عیسی مسیح در جهان مسیحیت و شهادت امام حسین در اسلام دو حادثه‌اند که در تاریخ اجتماعی و الاهیاتی این دو دین نقش موثری را ایفا می‌کنند. تاریخ این دو دین سرشار است از تحولاتی که پایه گذارانشان انها را به این دو رخداد منتسب کرده‌اند، به علاوهٔ آنکه این دو اتفاق در معناداری ایمان شیعی و مسیحی نقش اساسی دارند. بر این اساس در این پژوهش کارکردهای این دو رخداد بررسی می‌شود و علاوه بر بررسی کارکردهای هریک از این دو رخداد در جامعهٔ پذیرش خود، ذیل فصولی به مقایسهٔ این کارکردها با یکدیگر، کشف ناهمسانیها و همسانیهای موجود پرداخته می‌شود.

هدف اصلی در نگارش پژوهش فوق؛ کشف کارکردهای مشترک جهت ارائهٔ الگویی از الاهیات تطبیقی برای نیل به اهداف گفتگوهای بین ادیانی می‌باشد اما با توجه به اینکه ماهیت این دو رخداد به طوری کلی در ذات خود با یکدیگر متفاوت می‌باشند، و در عین حال به دلیل اهمیت ویژه‌ای که هرکدام در میان پیروان آن دین دارا می‌باشند، نگارنده گام را فراتر نهاده و از بحث پیرامون ماهیت چشم پوشی کرده و در مقام کارکرد و تاثیرگزاری به مقایسهٔ دو رخداد با یکدیگر می‌پردازد. الگوی الاهیات تطبیقی در این پژوهش به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود، در بخش نخست به کارکردهای الاهیاتی شهادت امام حسین (ع) و تصلیب عیسی مسیح پرداخته شده و در بخش دوم کارکردهای اجتماعی آنها را بررسی شده است. در آخر نتیجهٔ این مقایسه با تکیه بر اشتراکات و اشاره‌ای به تفاوت‌های میان آنها بیان می‌شود.

کلمات کلیدی: امام حسین، عیسی مسیح، شهادت، عاشورا، تصلیب، الاهیات تطبیقی

مطالب مشابه