بازدید مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشکده شیعه شناسی از برج تاریخی طغرل

img_20240213_173558
img_20240213_173558
img_20240213_172436
img_20240213_172523
img_20240213_172532
img_20240213_172758
img_20240213_172804
img_20240213_172854
img_20240213_172905
img_20240213_172908
img_20240213_173126
img_20240213_173132
img_20240213_173607
img_20240213_173308
img_20240213_173601
img_20240213_173812
img_20240213_173909
img_20240213_174018
img_20240213_174416
img_20240213_174424
img_20240213_174431
photo9766274584