دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد

نقش تلمود در شکل گیری اخلاق یهودی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه دفاعیه‌ای که پنجشنبه 20 مهر 96 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور دکتر مهراب صادق نیا به‌عنوان استاد راهنما، دکتر علی شهبازی، استاد مشاور و آقای آرش آبائی در جایگاه استاد داور برگزار شد دانشجو زینب کهنی از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

بررسی منابع قابل دسترس در آیین یهود نشان می‌دهد که اخلاق در این دین بودگی و زمینهٔ پررنگی دارد. جنبه‌های سرشار عملی و رفتاری این دین را در شمار عمل‌گرا یا رفتاری‌ترین دین قرار داده است. منابع دینی یهودی از آموزه‌های اخلاقی سرشارند و رویکردهای مختلف به اخلاق را نشان می‌دهند. در میان منابع اخلاقی یهودی، تلمود از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. هرچند بسیاری بر این باورند که نمی‌توان آن را کتابی کاملاً اخلاقی پنداشت اما وابستگی عمیق سنت یهودی در موضوعات اخلاقی به این کتاب بیش از آن است که به ما اجازه دهد در بارهٔ این تردید اندیشه کنیم. نقش تلمود در شکل‌گیری اخلاق یهودی را نباید در افزودن آموزه و یا تعلیمی بر تعالیم اخلاقی کتاب مقدس و یا یک تفسیر معمول از اخلاقیات آن به انحصار درآورد؛ تلمود دوره‌ای جدید در اخلاق یهودی بنا نهاد که خصلت‌هایی مختص به خود دارد. گرچه معلمان یهودی در شکل دادن به اخلاق همواره به کتاب مقدس نظر داشته‌اند ولی تلمود در مقام تعمیق و بسط فضایل اخلاقی و توسعهٔ مفاهیم مجمل اخلاقی کتاب مقدس نقشی بی نظیر داشته است. شاید به همین دلیل است که امروزه تلمود برای یهودیان آموزه‌های اخلاقی دست‌یافتنی‌تر و سازگارتری دارد و از این سبب بیشتر محل رجوع است.

کلمات کلیدی: تلمود، میشنا، گمارا، هلاخا، اگادا، اخلاق یهودی

مطالب مشابه