حکمت های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی ره

دهه فجر و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مبارک

تاریخ انتشار:

پيروزي نهايي وقتي است كه اسلام، به همه ابعاد و به همه احكامش در ايران پياده شود؛ وپيروزي بالاتر آن كه در همه اقطار عالم، اسلام حكومت كند.

پيروزي نهايي وقتي است كه اسلام، به همه ابعاد و به همه احكامش در ايران پياده شود؛ وپيروزي بالاتر آن كه در همه اقطار عالم، اسلام حكومت كند .

حفظ اين پيروزي از اصل پيروزي مشكل تر است .

پيروزي انقلاب رهين همه ملت است . امام خميني(ره)

جاويد باد پرچم پر افتخار الله اكبر، كه رمز پيروزي معجزه آساي ملت بزرگ ايران است .

اين پيروزي ارتباط به من نداشت، من يك طلبه هستم و نبايد اين را به من منتسب كنيد! پيروزي ارتباط به ملت هم نداشت، اين پيروزي مربوط به خدا بود .

اين پيروزي انقلاب ما پيروزي بود كه به بركت اسلام و گرايش به اسلام و با فرياد الله اكبر به دست آمد . امام خميني(ره)

تا روحيه شما توجه به آن مبدأ قدرت دارد پيروزيد، از آن منفصل نشويد.

پيروزي آن است كه مورد توجه حق تعالي باشد، نه اينكه كشوري را بگيريد .

كمي عده، با اينكه قدرت روحي در كار باشد و انسجام در كار باشد و تعهد به اسلام در كار باشد، اسباب ضعف نخواهد شد .

شما پيروزيد، براي اينكه اسلام پشتيبان شماست . امام خميني(ره)

شما پيروزيد، براي اينكه خدا با شماست .

كسي كه با خدا باشد خدا با اوست، و پيروزي با اوست .

اگر تمام عالم هم به ضد ما قيام كنند و ما را هم نابود كنند، ما پيروزيم . امام خميني(ره)

ما ترس نداريم، براي اينكه ما حقيم.وقتي حق هستيم، غالب هم بشويم ما حق هستيم، مغلوب هم بشويم ما حق هستيم .

اين طور نيست كه ما خوف اين را داشته باشيم كه شكست بخوريم.اولاً كه شكست نمي خوريم، خدا با ماست؛ و ثانياً بر فرض اين كه«شكست صوري» بخوريم «شكست معنوي» نمي خوريم ،و پيروزي معنوي با اسلام است، با مسلمين است .

شما حق هستيد و در مقابل باطل ايستاده ايد؛ و حق پيروز است . امام خميني(ره)

كشوري كه تمام قشر هايش اينطور مُهيّا براي فداكاري هستند، اين كشور پيروز است.

شما حق هستيد، در مقابل باطل ايستاده ايد.استقامت مي خواهد؛ تا استقامت در كار نباشد نمي توانيد به پيروزي نهايي برسيد .

ما با دست خالي بر اين قدرت فوق العاده شيطاني، كه همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه كرديم . امام خميني(ره)

پيروزي را شمشير نمي آورد، پيروزي را خون مي آورد .

مادامي كه در مسير حق باشيم پيروزيم .

ما مي خواهيم به همه دنيا نشان دهيم كه قدرتهاي فائقه را هم مي توان به نيروي ايمان شكست داد .

ملتي اگر قيام كرد، با حفظ قدرت ايمان، هيچ قدرتي، در مقابل آن نمي تواند بايستد.

جمعيتي كه پشتوانه اش خداست شكست ندارد .

مقصد كه الهي شد دنبالش پيروزي است .

با رفتار و اخلاق اسلامي، اين قدرتي كه شما را به پيروزي رسانده است حفظ كنيد .

سخنان امام خمینی،سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب اسلامی,دهه فجر

برادران من! با اتكا به ايمان و اسلام بود كه ما پيروز شديم . امام خمینی (ره)

مطالب مشابه