بازدید مدیر کل دست‌نوشته‌های کهن ماتناداران ایروان از دانشگاه ادیان و مذاهب

photo_2024-01-29_11-04-20
photo_2024-01-29_11-04-20
350a1068
350a1078
350a1083-2
350a1102
350a1091-2
350a1099
350a1064
350a1092-3
350a1109