"چهارشنبه های نقد و نظر"

“تاثیر ادبیات عرفانی فارسی بر متون دینی آیین سیک”

تاریخ انتشار:

ارائه دهنده : دکتر سید محمد روحانی

ناقد:حجه الاسلام دکتر امیر جوان آراسته

زمان : 1402/12/16 ساعت 12:30

مکان: سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

مطالب مشابه