"چهارشنبه های نقد و نظر"

“نظریه ای در مابعدالطبیعه آیین سیک”

تاریخ انتشار:

ارائه دهنده :دکتر محمدمهدی علیمردی

ناقد:دکتر خلیل قنبری

سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

زمان:1402/12/02

ساعت برگزاری 12:30

مطالب مشابه