به اهتمام جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد غفوری…

کتاب «ارج نامه آیت الله سید احمد مددی» منتشر شد.

تاریخ انتشار:

کتاب «ارج نامه آیت الله سید احمد مددی» به اهتمام جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد غفوری نژاد عضو هیئت علمی دانشکده شیعه شناسی و رئیس محترم واحد مشهد منتشر شد.

این کتاب به اهتمام جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد غفوری نژاد در دو جلد به نگارش در آمده است.
بخش اول:
گفت‌وگوها
آیت الله سید احمد مددی موسوی و خاندان ایشان ۱۳
گفت‌وگو از:محمد غفوری‌نژاد رضا مختاری سیدمهدی حسینی‌دورود نظریه غلوّ سیاسی در گفت‌وگو با آیت‌الله مددی‌موسوی ۴۵
محمد غفوری‌نژاد و محمدتقی سبحانی دفاع از حدیث شیعه در گفت‌وگو با آیت‌الله سید احمد مددی ۷۱
علی‌اصغر رضوانی حدیث شیعه و مسلک اعتبارسنجی فهرستی در سخنان آیت‌الله استاد مددی ۱۲۹
گزارشگر: رابرت گلیو و ‌اند‌ره نیومن ۱۲۹ طب سنتی، طب مدرن و طب اسلامی ۱۴۹
از منظر آیت‌الله مددی‌موسوی افشین احمدپور تبار و سیره علمی آیت‌الله مددی‌موسوی ۱۸۳
در گفت‌وگو با سید محمدحسن موسوی‌آبادانی اعتبارسنجی کتاب محور ۱۹۱
در گفت‌وگو با احسان سرخه‌ای وثاقت حدیث، متن‌شناسیِ واقع‌گرا و اعتبار عُرفی ۲۳۹
گفت‌وگو با دکتر سید محمد عمادی‌حائری آیت الله السید أحمد المددی وبصمته على التراث الشیعی ۲۷۱
مقابلة مع الشیخ عبدالله دشتی حجیت خبر واحد بر اساس دیدگاه‌های استاد سیداحمد مددی دام ظله ۳۰۳ علی هدایتی
بخش دوم: درآمدی تحلیلی بر برخی دیدگاه‌های استاد
نوشتارهای علمی منسوب به اصحاب امیرمؤمنان، امام علی(ع) ۳۱۹
زهرا اخوان‌صراف نگرش منظومه‌ای، حلقه مفقوده مواجهه با روایات طبی ۳۴۹
محمد باعزم حلقه گمشده اجتهاد استنباط در پرتو نگرش تاریخی ۳۶۹
حمیدرضا تمدن کتاب مسائل علی‌بن‌جعفر ۳۹۳ کاظم دلیری بازخوانی اجازه علامه حلی به بنی‌زهره ۴۱۵
سید محمد طباطبایی‌یزدی ارزیابی و فهم احادیث در اصول فقه کاوشی در کاستیها ۴۳۷
محمد سمیعی مروری انتقادی بر تعریف «اصل» در پژوهش‌های حدیثی شیعه ۴۶۳
سیدرضا شیرازی اصل زید زراد و اصل زید نرسی بررسی اعتبار، با نگاهی به دیدگاه آیت‌الله سیداحمد مددی ۴۹۱
سعید طاوسی‌مسرور ادبیات قانونی در شریعت ۵۱۵
یحیی عبدالهی در جستجوی کتاب عمار‌ بن‌موسی ساباطی ۵۵۳
مهدی غلامعلی و مجتبی وظیفه‌دوست روایات یونس‌بن‌عبدالرحمن عن غیر واحد دراسة متنیة ۵۸۵
حیدر المسجدی آشنایی با شیوه حدیثی آیت‌الله مددی در پرتو مطالعه «حدیث رفع» ۶۰۵
کاظم مسعودی‌کبودان محمدکاظم رحمان‌ستایش فهارس اسلامی؛ گونه‌ها، شباهت‌ها و تفاوت‌ها ۶۳۷
محمدباقر ملکیان الإجازة والفهرست؛ دراسة مقارنة ۶۸۳ السید حسین الموسوی البروجردی نظام فریضه و سنت ۶۹۳ احمد میرزایی و مصطفی قاسمی‌نیک
بخش سوم: آیت‎ الله مددی از نگاه منتقدان
درنگی در دیدگاه‌های طبّی استاد سید احمد مددی ۷۲۱
افشین احمدپور طریقه فهرستی در ترازوی نقد ۷۴۷
حیدر حب الله
بخش چهارم: مقالات اهدایی
نگرشی پیرامون نقش اهل بیت در پیوند دادن انسان به خداوند ۱۳
امداد توران جایگاه دانش‌اند‌وزی در پیدایش تمدن اسلامی ۴۷
مصطفی جعفرطیاری مُبالَغَتِ مُسْتَعار ۸۱
سُخَنی دَر چَنْد و چونِ تَأْثیرِ دینِ زَرْدُشْت دَر فَرهَنْگ و أَدَب و اَندیشۀ ایرانِ پَس از إِسلام ۸۱
جویا جَهانبَخش منبعی ناشناخته از منابع الکافی و نکته‌هایی درباره آن ۱۲۱
امین‌حسین پوری بررسی روایات فرار از اَدای دَین ۱۵۳
حسین حلبیان رحلتی مع المخطوطات الرجالیة ۱۸۳
أحمد علی مجید الحلی النجفی برخی منابع کهن امامی ۲۴۷
محمدکاظم رحمتی محققِ شَروان ۲۷۷ مهدی سلیمانی‌آشتیانی پژوهش‌های حدیثی شهید خویی ۲۹۱
على صدرایى‌خویى نمایۀ کتاب نگاهی به دریا ۳۱۷
عبدالحسین طالعی بررسی نسخهای بی‎‎‎نظیر به دست‌خطِ سید رضی ۳۲۷
محمد عافی‌خراسانی جایگاه حدیث در تاریخ‌نگاری هنر دوره اسلامی؛ مروری بر نوشته‌های مورخان غربی ۳۶۵
سیدامیر کوشه‌ای میرزای قمی و نقد قاعده بسیط الحقیقه و وحدت وجود ۳۹۳
حسین لطیفی ترجمة الملا علی‌بن‌المیرزا محمّدجان الرشتی الجیلانی وابنه الملا محمدمهدی ۴۲۳
هادی مکارم‌تربتی رجال کامل الزیارات ۴۶۹ هادی نجفی محمد‌بن‌سنان و مفضل‌بن‌عمر جعفی؛ ارزیابی شخصیت و آثار ۴۷۵
هادی نصیری، محمدعلی صالحی

مطالب مشابه