"موسیقی ایرانی در آیینه عرفان اسلامی"

چهارمین جلسه از سلسله نشست علمی “عرفان و هنر”

تاریخ انتشار:

چهارمین جلسه از سلسله نشست علمی “عرفان و هنر”

با موضوع ✳️موسیقی ایرانی در آیینه عرفان اسلامی

سخنران: دکتر سید عبدالکریم موسوی

پنجشنبه ۲۱دی/۱۲:۳۰

✅ سالن حکیم

✅ لینک ورود مجازی: http://yun.ir/zee1c9 رمز ورود: 22

مطالب مشابه