دفاعیه کارشناسی ارشد برگزار شد

مبانی حلیت و حرمت حیوانات خشکی از دیدگاه مذاهب فقهی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه دفاعیه‌ای که پنج شنبه 28 اردیبهشت 96 در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور حجت الاسلام دکتر عبدالصمد علی آبادی به عنوان استاد راهنما، محسن پیش آهنگ، استاد مشاور و حجت الاسلام دکتر اسدالله رضایی در جایگاه استاد داور برگزار شد دانشجو مرتضی عباس نژاد از پایان نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان نامه آمده است:

اهمیت غذای حلال سبب شد تا کشورهای اسلامی غذای حلال را راه‌اندازی کنند و امروزه جایگاه مهمی بین کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی پیدا کرده است و این انگیزهٔ مناسبی جهت تحقیق و ترویج این امر است.

در غذای حلال باید مبانی شرعی رعایت شود که یکی از آن‌ها مبانی حلیت و حرمت حیوانات خشکی است که این نوشتار عهده دار آن است.

اما نکته واجد اهمیت این است که اسلام دارای مذاهب متعددی است که ممکن است در برخی از مبانی و مصادیق غذای حلال با هم اختلاف داشته باشند.

به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه دراین‌باره صورت نگرفته است! ازاین‌رو پرسش از مبانی حلیت و حرمت، مسئله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است.

این تحقیق با هدف شناخت حدودوثغور مبانی حلیت و حرمت حیوانات خشکی میان مذاهب و ذکر موارد اشتراکی و اختلافی در حیوانات انجام‌شده و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقه مذاهب اسلامی با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای میسر است که نتیجه آن، اختلاف فقهی بسیار اندکی است که در بحث مربوط به مبانی حلیت و حرمت حیوانات خشکی و نیز مصادیق آن‌ها وجود دارد.

کلمات کلیدی: مبانی حلیت و حرمت، حیوانات خشکی، مصادیق، مذاهب خمسه

مطالب مشابه