گزارش تصویری نشست علمی بازنمایی حادثه بیمارستان المعمدانی در روزنامه الشرق الاوسط

5-16
5-16
6-16
9-11
310
633
639
966-3
9633
966333
1000-4
110-3
8888-2