گزارش تصویری دیدار با رهبر بُهره‌ای‌های اسماعیلیه هند

img_20231126_115422
img_20231126_115422
img_20231126_115541
img_20231126_115557
img_20231126_115606
img_20231126_115112
img_20231126_115150
img_20231126_115207
img_20231126_115237
img_20231126_115314