گزارش تصویری دیدار رایزن فرهنگی هندوستان با دکتر محمد مهدی تسخیری

350a0870-2
350a0870-2
350a0881
350a0882
350a0897
350a0904