معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار می کند.

جلسه توجیهی آموزشی و پژوهشی

تاریخ انتشار:

جلسه توجیهی ویژه دانشجویان دانشکده شیعه شناسی جهت آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی با حضور مدیر محترم خدمات آموزشی دانشگاه ادیان و مذاهب جناب آقای محمد علی ربانی تبار برگزار می شود.

معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده شیعه شناسی برگزار می‌کند.
جلسه توجیهی ویژه دانشجویان دانشکده شیعه شناسی جهت آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی با حضور مدیر محترم خدمات آموزشی دانشگاه ادیان و مذاهب جناب آقای محمد علی تبار به صورت #حضوری و #مجازی برگزار خواهد شد.
زمان: دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ راس ساعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰
مکان: سالن شهید بهشتی(ره)

برای شرکت در جلسه به صورت مجازی از اینجا اقدام نمایید.
کد دسترسی ۲۲

 

مطالب مشابه