بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی به زبان…

کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی(ره)

تاریخ انتشار:

به همت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی و با همکاری گروه شیعه شناسی به زبان انگلیسی برنامه بازدید دانشجویان مقطع ارشد شیعه شناسی به زبان انگلیسی از کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی(ره) برگزار شد.

مطالب مشابه