به همت معاونت پژوهشی:

پیش نویس «آیین نامه دستیاری پژوهش» در شورای پژوهش تصویب شد

تاریخ انتشار:

در دومین جلسه شورای پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب، سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ در سالن حکیم، پیش نویس «آیین نامه دستیاری پژوهش» در شورای پژوهش تصویب شد.

دومین جلسه شورای پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب، سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ در سالن حکیم برگزار شد.

در این جلسه معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر معینی فر به وظایف سازمانی معاونین محترم آموزشی – پژوهشی اشاره و آنها را مهمترین «بازوهای معاونت پژوهشی» در دانشکده ها و معاونت آموزش» خواندند. تعریف پژوهش کاربردی و شاخصه های آن حسب هر دانش و دانشکده، شناسایی پایان نامه های کاربردی دانشکده ها، اجرای سیاست های کاربردی سازی پایان نامه ها و معرفی پایان نامه های دانشجویان دکتری و ارشد به واحد کرسی های علمی – ترویجی از اولویت های معاونین آموزشی – پژوهشی تعیین شد.

در ادامه جناب آقای دکتر بطحائی مدیر کل پژوهش ضمن تأکید بر سیاست «کاربردی سازی پژوهش های علم الادیان» در چشم انداز آینده پژوهش های دانشگاه و اختصاص سی درصد از پایان نامه های کاربردی در پنج سال آینده، نقش معاونین آموزشی – پژوهشی را در تحقق این سیاست بسیار مهم خواندند.

شرکت معاونین آموزشی – پژوهشی دانشکده ها در جلسه شورای پژوهش حداقل مشارکت این عزیزان معرفی، و حضور فعال این معاونین در معاونت پژوهشی به بالندگی پژوهش در دانشگاه منتج خواهد شد. در ادامه جناب آقای دکتر شجاعی مشاور عالی معاون پژوهشی به پتانسیل معاونین آموزشی – پژوهشی در برگزاری کرسی ها اشاره و فعال شدن این ظرفیت را خواستار شدند. آشنایی با روند برگزاری کرسی های ترویجی در این جلسه انجام شد. تصویب پیش نویس آیین نامه دستیاری پژوهشی که محصول بررسی شش آیین نامه وزارتی و دانشگاهی است دستور جلسه این شورا بود. این آیین نامه بعد از دریافت نظر کارشناسی نخبگان در معاونت پژوهشی حک و اصلاح و در این جلسه تصویب شد. تصویب طرح دانشکده عرفان توسط جناب آقای دکتر انصاری اصل از مصوبات این جلسه بود.

مطالب مشابه