"تحلیل اهم ادله قرآنی و روایی وحدت شخصی وجود با…

گزارش دفاع پایان نامه ارشد،رشته تصوف و عرفان اسلامی

تاریخ انتشار:

چکیده

بی شک پذیرش یا رد،نظریه وحدت شخصی وجود به عنوان مهم ترین موضوع عرفان اسلامی ،برای اسلام شناسان ومحققان ضروری است،و بررسی آیات وروایات به عنوان مهم ترین منبع فهم دین ،در این زمینه اهمّیت دارد.

این نوشتار ،به بررسی اهم ادله قرآنی و روایی وحدت شخصی وجود پرداخته است،البته بارویکردی که اشکالات مبنایی و بنایی منتقدین ومخالفین وحدت شخصی وجود واین ادله برای اثبات آن را طبق روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه ای بصورت فنی و علمی بررسی کرده ،و باتبیین و دفع اشکالات آنان،واثبات اینکه اشکالات منتقدین ناشی از سوبرداشت با پیش فرض خاص ازظاهرکلام موافقین،بدون در نظر گرفتن مبنا واصطلاحات خاص علمی فلسفی و عرفانی و عدم صحیح فهم محل نزاع آنان ،علاوه برتقویت وتثبیتِ اثبات وحدت شخصی وجود در پرتو آیات وروایات، به عنوان حد وسطی علمی، مخاطبین را در داوری بین مخالفین و موافقین ادله قرآنی وروایی وحدت شخصی وجود یاری گر است.

در تاریخ پنجشنبه 6 مهر ماه 1402

دانشجو: حجت الاسلام  سید محمد حسین آل طه

داوری حجت الاسلام دکتر الهیمنش

راهنمایی دکتر گوهری رفعت

مشاوری دکتر علیمردی

ساعت برگزاری 12.5 تا 14

photo6914777028
photo6914777028
photo6914777882
photo6914777795
photo6914777686
photo6914777303

مطالب مشابه