برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان:

الهيات صلح در شيعه با تأکيد بر اختصاصات کلامي شيعه

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع از رساله دکتری جناب آقای علی خلجی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده شیعه شناسی با مساعدت گروه علمی شیعه شناسی برگزار شد.

عنوان رساله:

الهيات صلح در شيعه با تأکيد بر اختصاصات کلامي شيعه

استاد راهنما: حجت الاسلام دکتر حمیدرضا شریعتمداری

استاد مشاور: حجت الاسلام دکتر منصور ميراحمدي چناروئيه

اساتید داور: حجت الاسلام دکتر محمد غفوری نژاد، جناب آقای دکتر امداد توران و جناب آقای دکتر سید صادق حقیقت

چکیده:

صلح، يکي از مهمترين نياز‌هاي اصلي بشر در طول تاريخ است که هر دين و مذهبي تلاش مي‌کند تا تصوير روشني از آن فراروي پيروان خويش قرار دهد. شيعه اماميه به عنوان يکي از مذاهب اسلامي که مدعي بهره مندي از هدايت‌هاي ائمه(ع) به عنوان مفسران اصلي عقائد ديني است، مي‌تواند جايگاه صلح را به جامعه ارائه کند. بر اين اساس، سوال اصلي پژوهش اين است که عقائد و باورهاي زمينه ساز صلح در کلام اماميه چيست؟ هدف از اين پژوهش نشان دادن جنبه‌هاي صلح گرايانه کلام و باورهاي اعتقادي شيعه اماميه و ترسيم جايگاه الهيات صلح در کلام شيعه است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد که آموزه‌هاي ائمه(ع) در برخي از اعتقادات اماميه مانند، مرتکب کبيره، حسن و قبح و تأکيد بر عدالت اجتماعي در جامعه، به شکل مستقيم، ناظر بر چگونگي شکل گيري زمينه صلح در جامعه است. در عقائد اماميه، امام(ع) با تفسير و تشريع قوانين و منظم نمودن سنت و رفتار سياسي، اعتقادي و اجتماعي جامعه، اقامه فرائض ديني براي تحکيم رابطه انسان با خداوند و معنوي ساختن جامعه، مقابله با تبعيض و فاصله طبقاتي، تقويت کمالات انساني و فضائل انساني، الگو سازي و باور به مهدويت، زمينه صلح درجامعه را فراهم مي‌نمايند. همچنين باور به تقيه مداراتي، آثار متعددي همچون، همزيستي مسالمت آميز، وحدت و انسجام اجتماعي، کاهش خشونت و حفظ جان انسانها، تقريب مذاهب اسلامي، افزايش امنيت، حفظ ميراث شيعي دارد که هر يک از موارد فوق مي‌تواند زمينه‌هاي صلح را در جامعه فراهم سازد و در آخر باور به امربين الامرين نيز کارکردهاي، مسئوليت پذيري، اخلاق پذيري، معنا داري زندگي، نظام مندي آفرينش دارد که انسان را از پوچ گرائي و بي معنائي زندگي خارج و هدف مندي و تعهد و اخلاق را در انسان نهادينه مي‌کند که از ديگر زمينه‌هاي مهم تحقق صلح در جامعه در باورهاي اعتقادي اماميه است. روش گرد آوري اطلاعات در اين رساله کتابخانه اي و روش به لحاظ ماهيت نيز توصيفي تحليلي مي‌باشد.

کليدواژگان: صلح، کلام اماميه، باورهاي اعتقادي، الهيات صلح، اختصاصات شيعه

مطالب مشابه