دانشکده ادیان و مذاهب،رشته تصوف و عرفان اسلامی

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع رساله دکتری رشته تصوف و عرفان اسلامی عنوان رساله:تصوف معاصر تاجیکستان و ازبکستان و ظرفیتهای تقریبی آن دانشجو: آقای حجت مدرسی

دانشکده ادیان و مذاهب برگزار میکند:

جلسه دفاع رساله دکتری رشته تصوف و عرفان اسلامی

عنوان رساله: 📌تصوف معاصر تاجیکستان و ازبکستان و ظرفیتهای تقریبی آن

استاد راهنما: دکتر ابراهیم خدایار

استاد مشاور: دکتر امیر جوان آراسته

دانشجو: حجت مدرسی

زمان برگزاری: چهارشنبه 29 شهریور ساعت 18:30

محل برگزاری: سالن شهید بهشتی

مطالب مشابه