اهمیت و کارکرد مشاهده در تحقیقات کیفی

%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82-2
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82-3
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82-4
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82-5