در دانشکده زن و خانواده برگزار گردید

مصاحبه دکتری 1402

تاریخ انتشار:

مصاحبه دکتری در دو گرایش حقوق زن و حقوق خانواده در تیرماه 1402 در دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار گردید. مجموع متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری 232 نفر بودند از این تعداد 194 نفر خانم و 38 نفر دیگر را آقایان تشکیل می‌دادند. دانشجویان دعوت شده به مصاحبه از آزمون سراسری، اختصاصی طلاب و استعدادهای درخشان بودند.

تعداد دانشجویان دعوت شده به مصاحبه آزمون سراسری سازمان سنجش 143 نفر بودند که از این تعداد 57 نفر مربوط به گرایش حقوق زن و 86 نفر مربوط به گرایش حقوق خانواده بودند. تعداد دانشجویان دعوت شده به مصاحبه آزمون اختصاصی طلاب 70 نفر بودند که 50 نفر از ایشان در گرایش حقوق زن و 20 نفر دیگر در گرایش حقوق خانواده شرکت نمودند. تعداد دانشجویان دعوت شده به مصاحبه استعداد درخشان نیز 19 نفر بودند که از این تعداد 9 نفر در گرایش حقوق زن و 10 نفر دیگر در گرایش حقوق خانواده در مصاحبه شرکت کردند.

 

مطالب مشابه