در دانشکده تاریخ برگزار شد

مصاحبه متقاضيان ورودى مقطع دكترى

تاریخ انتشار:

مصاحبه ورودى متقاضيان آزمون سراسرى، اختصاصى طلاب و استعداد هاى درخشان مقطع دكترى دانشكده تاريخ دانشگاه اديان و مذاهب با حضور فعال داوطلبان در سه رشته تاريخ اسلام، تاريخ تشيع و فرق تشيع از تاريخ ١٤.٢/٠٣/٣١ الى ١٤٠٢/٠٤/٠٤ در دو نوبت صبح و عصر برگزار گرديد.

20230624_110827
20230624_110827
20230624_110838
20230624_110845
20230624_110932
20230624_110942
20230624_112824
20230624_112832
20230624_122047
20230625_091642
screenshot-813
screenshot-814

مطالب مشابه