دکتر عامری مهاباد:

بدون مدیریت دانش، مدیریت خبر جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند

تاریخ انتشار:

استاد دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه می‌گوید: داشتن نقشه دانش در مدیریت خبر از اولویت‌های اولیه است و بدون آن مدیریت خبر جنبه عملیاتی و اجرایی به خود نمی‌گیرد.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه؛ دکتر محمد حسین عامری مهاباد در پاسخ به سوالی درباره نقش مدیریت دانش در مدیریت خبر گفت: مدیریت دانش لایه‌ای فراتر از فعالیت‌های دانشی بوده و متمرکز بر اهداف و راهبردهایی است که فعالیت‌های دانشی را بهبود ببخشد، در حوزه مدیریت خبر، استفاده خلاق، مؤثر و کارآمد از دانش‌ها و اطلاعات در دسترس، در جهت بازخورد مخاطب و در نتیجه حرکت به سوی اهداف سازمان رسانه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد.

استاد دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه در ادامه نقش مدیریت دانش در مدیریت خبر را راهبردی دانست و افزود: مدیریت دانش در واقع شامل یک سری استراتژی و راهکار است و زمانی که در حوزه مدیریت خبر ورود می‌کنیم برنامه استراتژیک برای ما بسیار مهم است و در خبر جایگاه عمیق و وسیعی دارد.

دکتر عامری مهاباد گفت: فرض کنید یک رویداد خبری را بخواهید انعکاس دهید، داشتن یک بردار و یک نقشه دانش در مدیریت خبر از اولویت‌های اولیه است و بدون آن مدیریت خبر شکل عملیاتی و اجرایی به خود نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: برای ترسیم نقشه دانش ما از مدل‌های مفهومی استفاده می‌کنیم، مدل مفهومی از نظر جنبه کیفی در حوزه مدیریت خبر بسیار مشهود است، زمانی که خبرنگار از لوکیشن یا محل رویداد خبری، گزارش تهیه می‌کند، در واقع با دانش، حوادث و موضوعات مختلف را مورد کند و کاو قرار می‌دهد، سپس به مرحله پردازش اطلاعات و در نهایت به مرحله نوشتار خبر می‌رسد.

استاد دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه در ادامه از مدیریت دانش به عنوان یک سکوی پرش برای مدیریت خبر یاد کرد و افزود: زمانی که در مدیریت خبر به چالش می‌خوریم،برای اینکه چالش را به چاره تبدیل کنیم و برای مسئله راهکار داشته باشیم باید وامدار مدیریت دانش باشیم چرا که مدیریت دانش بحث تقاضا محوری را مطرح می‌کند.

وی در ادامه افزود: با توجه به این که در نظریات نسل دوم مدیریت دانش، تقاضا محوری غلبه دارد، در مدیریت خبر برای تقاضا محوی باید به دنبال فیدبک یا بازخورد مخاطب باشیم، همان طور که صاحبنظران علوم ارتباطات تاکید می‌کنند محور مدیریت خبر این است که از مخاطب فیدبک بگیرید، اگه نتوانید بگیرید کار شما دچار نقص بوده است.

دکتر عامری مهاباد در پایان بر ارتباط موازی مدیریت دانش و مدیریت خبر تاکید کرد و گفت: مدیریت دانش در ارتباط همسو با مدیریت خبر، ساز و کار و هارمونی بین اجزای خبر فراهم می‌کند و در واقع بدون مدیریت دانش، مدیریت خبر جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند.

مطالب مشابه