مدرسه بهاره دانشکده فلسفه با حضور اساتید و علاقمندان این رشته برگزار شد

350a7856
350a7856
350a7863
350a7864
350a7872
350a7942
350a7948
350a7959-2
350a8624
350a8634
350a8640
img_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b3%db%b0%db%b5%db%b2%db%b5_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b2%db%b2%db%b8