دو حکم جدید سرقت علمی صادر شد.

با بررسی‌های کارگروه اخلاق معاونت پژوهشی

تاریخ انتشار:

نخستین جلسه «کارگروه اخلاق در پژوهش» در سال جاری با حضور اعضای محترم  این کارگروه برای بررسی دو مورد از سرقت‌های علمی دانشجویان یکی از دانشکده‌ها در تاریخ چهارم خرداد 1402 در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد.

در این جلسه اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش پس از بررسی و احراز سرقت علمی دانشجویان متخلّف، احکامی را ناظر به دانشجویان یادشده، استاد راهنما و کارمندان دانشکده‌ها صادر کردند. اعضای کارگروه ضمن توجه به مسئله بازدارندگی احکام، بر تقویت سامانه‌های مشابهت‌یاب، به‌ویژه سامانه‌های عربی، به‌روزرسانی آنها و دقّت مضاعف متولیان پایان‌نامه‌های دانشجویی تأکید کردند.

مطالب مشابه