چهارمین جلسه کرسی‌های علمی ـ ترویجی با موضوع ارجاع متعین به ساحت الهی برگزار شد

350a7726
350a7726
350a7728
350a7747
350a7752
350a7759
350a7762
350a7767
350a7771
350a7789
350a7812