نشست علمی «بررسی حقوقی اجتماعی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» برگزار شد

photo_2023-05-22_10-25-58
photo_2023-05-22_10-25-58
photo_2023-05-22_10-26-16
photo_2023-05-22_10-26-20
photo_2023-05-22_10-26-23
photo_2023-05-22_10-26-26
photo_2023-05-22_10-26-30