نشست تخصصی تحولات نوین فضای مجازی (متاورس و هوش مصنوعی) و آینده آموزش عالی برگزار شد

350a7331
350a7331
350a7361
350a7366
350a7372
350a7375
350a7388
350a7400
350a7402
350a7408
350a7412
350a7424
350a7434
350a7438
350a7451
350a7333
350a7335
350a7350
99-8
350a7455