شریعت،سلطنت و طریقت در دوره قاجار وارد بازار نشر شد

تاریخ انتشار:

در دوره اول قاجاریه هر نهاد یا جریان فکری سعی در نزدیک شدن به اهرم قدرت یعنی «نهاد سلطنت» داشته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ کتاب« شریعت،سلطنت و طریقت در دوره قاجار» نوشته دکتر سمیه ارغیانی دانش آموخته دانشگاه ادیان و مذاهب وارد بازار نشر شد.

مولف در این اثر با نگاه تحلیلی به رابطه سه نهاد مهم در دوره قاجار یعنی: شریعت، سلطنت و طریقت،پرداخته است.
طبق این تحلیل، در دوره دو شاه اول، یعنی آقا محمدخان و فتحعلی شاه، گفتمان شریعت بر طریقت غلبه داشته و در دوره محمد شاه گفتمان طریقت بر شریعت غلبه نموده است.
در راستای مناسبات سه نهاد فوق، نویسنده سه تحلیل ارائه می دهد:
۱_گفتمان شریعت با سلطنت که خود در دو بخش گفتمان قدرت محور_از سوی علما_ و گفتمان تمکین محور _از سوی پادشاه_ اعمال شده است.
۲_گفتمان طریقت با سلطنت که در دو بخش گفتمان ارادت محور _ از سوی پادشاه_و گفتمان ولایت محور _ از سوی صوفیان_ است.
۳_گفتمان شریعت با طریقت که این مهم نیز با دو هدف گفتمان تکفیر محور و گفتمان تایید محور صورت پذیرفته است.
در فصل آخر نیز بیان شده است که جریان شیخیه با استفاده از گفتمان «معنا محور» با نهاد سلطنت رفتار می نمود، که البته در یک چرخش مفهومی تبدیل به گفتمان «مهدویت محور» گردید.
حایز اهمیت است که رفتار نهاد سلطنت با هر یک از نهادها یا جریان های فکری، عامل قدرت گیری و در نتیجه گسترش و غلبه آن گفتمان گردیده است. از این رو هر نهاد یا جریان فکری سعی در نزدیک شدن به اهرم قدرت یعنی «نهاد سلطنت» داشته است.

گفتنی است این اثر اولین کتاب منتشر شده از رساله‌های دکتری گروه فرق تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب می باشد که از سوی انتشارات زحل به زیور طبع آراسته شده و  یک بخش از این کتاب در قالب مقاله scopus به زبان انگلیسی نیز منتشر گردیده است.