جلسه دفاع از رساله برگزار شد؛

ارائه استراتژی‌های مناسب برای بهبود عملکرد شبکه تلویزیونی المسار عراق بر اساس مدل SWOT

تاریخ انتشار:

در جلسه دفاع از رساله ارائه استراتژی‌های مناسب برای بهبود عملکرد شبکه تلویزیونی المسار کشور عراق، استفاده از مدل SWOT به عنوان یک سیستم توسعه‌دهنده برای سازمان‌های رسانه‌ای توصیه شد، زیرا کاستی‌های موجود را نشان می‌دهد و سپس درمان می‌کند.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دانشجو میثم احمد علی حسین از رساله خود با عنوان «اعداد استراتیجیة لإدارة قناة المسار الفضائیة لتحسین ادائها بناءً علی نموذج SWOT (دراسة تحلیلیة)» ارائه استراتژی‌های مناسب برای بهبود عملکرد شبکه تلویزیونی المسار بر اساس مدل SWOT که آن را با مشاوره استاد سید مرتضی اسماعیلی طبا تالیف کرده با کسب نمره عالی دفاع کرد.

چیکده و روش تحقیق این رساله به این شرح است:

هدف این تحقیق تشخیص واقعیت‌های موجود در نهادهای رسانه در عراق است که با انتخاب شبکه ماهواره‌ای مسیر فضایی (المسار الفضائیة) به عنوان یک الگو و معیار جهت توسعه موسسات رسانه‌ای در عراق، از طریق استفاده از تحلیل چهارگانه SWOT برای بررسی محیط‌های داخلی و خارجی است.

شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها برای کانال و یافتن جایگزین‌های استراتژیکی (استراتژی‌های رسانه‌ای، استراتژی‌های اداری، استراتژی‌های مزیت رقابتی) برای بهبود عملکرد کارکنان در کانال، توسعه کار و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به کانال‌های دیگر، مهمترین اهداف این پژوهش به شمار می‌رود.

این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است و داده‌ها با توزیع (۳۰۱) پرسشنامه بین کارکنان در کانال و با انجام مصاحبه‌های عمیق با قسمت‌های بالا و میانی، و سپس پردازش آماری داده‌ها، با استفاده از سیستم تحلیل آماری (SPSS. ۲۵) جمع آوری شد و این تحقیق به مهم‌ترین نتایج ممکن دست یافت.

ساختار اداری کانال شامل شش بخش (اداری و مالی، مدیریت برنامه‌های مختلف، مدیریت خبر، مدیریت فنی، روابط عمومی، مدیریت تولید و پخش) بوده، که کانال به تحلیل نقاط ضعف این شش بخش پرداخته است و از جمله مهمترین نقاط ضعف (ضعیف بودجه، مالی و کم بودن حقوق، کمبود کادر متخصص، کمبود فناوری‌های روز و…) و سازمان مدیریت منسجم، جذب مخاطبان هدف، اعتبار گزارش‌های خبری، تقویت اعتبار کانال، تولید برنامه‌های موفق؛ از جمله نقاط قوت بوده است. فرصت‌های موجود توسط پایگاه بزرگ طرفداران و منطقه وسیع تحت پوشش است.

در مورد تهدیدها، عدم حمایت دولتی از سوی نهادهای مجریه و مقننه و همچنین افزایش تعداد رقبا در عرصه رسانه و دشواری کنترل فرکانس‌های طیفی، شاخص است.

این مطالعه استفاده از تحلیل SWOT را به عنوان یک سیستم توسعه‌دهنده برای سازمان‌های رسانه‌ای توصیه می‌کند، زیرا کاستی‌های موجود در آن‌ها را نشان می‌دهد و سپس آن‌ها را درمان می‌کند.

کلیدواژه: استراتژی، مدیریت، عملکرد، کانال مسیر ماهواره‌ای (المسار الفضائیة). SWOTفهرس المحتویات

مطالب مشابه