در جلسه دفاع از رساله بررسی شد؛

نشانه‌شناسی فیلم سینمایی «مسئله الکبری» تولید کشور عراق

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع از رساله با عنوان بررسی نشانه‌شناسی تصویری فیلم‌های سینمایی تاریخی کشور عراق، مطالعه موردی فیلم« مسئله الکبری» برگزار شد.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه؛ دانشجو محمد فاضل بدر الكصاد از رساله خود با عنوان « الدراسة الدلالیة للصورة الفنیة فی الافلام السینمائیة التاریخیة (فلم المسألة الکبری انموذجا) » بررسی نشانه‌شناسی تصویری فیلم‌های سینمایی تاریخی مطالعه موردی فیلم «مسئله الکبری» که آن را با راهنمایی دکتر سید مرتضی اسماعیلی طبا و با مشاوره دکتر میثم ایرانی تالیف کرده است با کسب نمره عالی دفاع کرد.

فیلم سینمایی «مسئله الکبری» تولید کشور عراق به مسئله اشغال عراق در یکصد سال پیش و نهضت مردم عراق به رهبری روحانیت می‌پردازد، که برای اولین بار به روش کیفی تحلیل نشانه‌شناسی شده است.

در چکیده و روش تحقیق این رساله آمده است:

تصویر در صحنه‌های بصری به بیان آنچه کلمات در توصیف یک موقعیت ناتوان هستند کمک می‌کند.

تصویر هنری از هر نوع پیامی یا محتوایی است که بر ذهن درونی بیننده تأثیر می‌گذارد، بنابراین یکی از محورهای اصلی تحقیق، تحلیل و بررسی است.

تصویر هنری در سینمای تاریخی و تأثیر آن در صورت‌بندی و انتقال رویداد تاریخی به مخاطب از طریق رصد مفاهیم آن است.

نمونه تحقیق، فیلم عراقی مسئله بزرگ (انقلاب بیستم)، انقلاب عراق علیه اشغالگری انگلیس بود که در سال ۱۳۹۴ آغاز شد. این تحقیق با بررسی معنایی تصویر هنری و نقش آن در تنظیم وقایع تاریخی انجام شده است.

تابستان سال هزار و نهصد و بیست، با تظاهرات مردمی که در آن عراقی‌ها به رهبری روحانیت به پا خاستند، اهمیت مطالعه را در جستجوی نقش تصویر هنری برجسته می‌کند.

انیمیشنی که تصویر واضحی از رویداد را نشان می‌دهد. و برای تثبیت آن در ذهن بیننده به شیوایی، تکنولوژی و اشباع آن از رنگ‌ها و صداها و جلوه‌های جذاب و وسوسه‌انگیز افزایش می‌یابد، به طوری که احساسات بصری را برمی انگیزد و صحنه‌های صوتی و تاثیر آن بین آرامش، تنش، مدیتیشن و خشونت است که لذت تماشا را دو چندان می‌کند، بنابراین تصویر تلویزیون به یکی از قانع کننده‌ترین ابزار رسانه ای، تسلط و توانایی تاثیرگذاری بر قدرت انتقال پیام رسانه‌ای دارد.

محقق با روش توصیفی به تحلیل محتوای فیلم مسئله بزرگ و جمع‌آوری نظرات و داده‌ها در محورهای پژوهش پرداخته تا به پرسش‌های پژوهش و به اهداف آن دست یابد.

یکی از نتایج تحقیق تایید و روشن شدن اهمیت و نقش تصاویر سینمایی است.

در خطاب قرار دادن مخاطب، فیلم‌های تاریخی، سد زبان‌ها را می‌شکند و بیننده به دلیل ترکیب فنی و شیوایی، رنگ و جلوه‌های صوتی همراه، سرعت و توالی رویداد، نیاز به تلاش ذهنی زیادی برای دریافت پیام‌ها ندارد. همه این ذرات به تکمیل تصویر ذهنی رویداد تاریخی در ذهن بیننده کمک می‌کند.

کلیدواژه: تصویر هنری، تصویر سینمایی، فیلم‌های تاریخی، انقلاب بیستم، فیلم پرسش بزرگ

مطالب مشابه