گزارش تصویری سومین هم اندیشی میز پژوهشی تغییر جنسیت با موضوع تحلیل و بررسی مستند «پیله ابریشم»

smart-10
smart-10
img_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b3%db%b0%db%b5%db%b0%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b3%db%b7%db%b2%db%b1
img_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b3%db%b0%db%b5%db%b0%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b3%db%b8%db%b2%db%b1
img_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b3%db%b0%db%b5%db%b0%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b4%db%b0%db%b3%db%b6
img_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b3%db%b0%db%b5%db%b0%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b4%db%b2%db%b4%db%b5
img_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b3%db%b0%db%b5%db%b0%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b4%db%b2%db%b5%db%b2
img_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b3%db%b0%db%b5%db%b0%db%b4_%db%b1%db%b4%db%b4%db%b3%db%b4%db%b3
smart-11
smart-12
smart-13
smart-14
smart-15
smart-16
smart-17
smart-18
smart-19
smart-20
smart-21
smart-22
smart-23
smart-24
smart-25
smart-26
smart-27