به همت معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان:

کرسی علمی ترویجی «اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن» برگزار شد.

تاریخ انتشار:

تحولات کلانی که در مهاجرت‌ها و شهرنشینی‌ها به وجود آمده است وضعیت زنان در ترکیب‌بندی و نظام اجتماعی مبتنی بر جنسیت را دچار تغییر کرده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دومین کرسی علمی ترویجی معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن» در سالن شهید بهشتی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست خانم دکتر معصومه زارعی، استادیار مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب، به ارائه مقاله خود با عنوان «اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن» با توجه به مسئله زن و خانواده پرداخته و بیان کرد: بحث از سنت و مدرن و تقابل اندیشه سنت و مدرنیته بحث جدیدی نیست و اندیشمندان در تمام دنیا این تقابل سنت و مدرنیته را محل بحث قرار داده‌اند. در ایران نیز تقابل سنت و مدرنیته لوازم و اقتضائاتی را در ۱۵۰ سال اخیر با خود به همراه آورده و موضوعات مختلف و جدیدی را پیش روی جامعه ایرانی قرار داده است. بخشی از این موضوعات در مقابل نهاد دین قرار دارند. تحولات کلانی که در مهاجرت‌ها و شهرنشینی‌ها به وجود می‌آید وضعیت زنان در ترکیب‌بندی و نظام اجتماعی مبتنی بر جنسیت را هم دچار تغییر کرده است. در این میان برخی از تبعیض‌ها و تنش‌ها ممکن است ناشی از ساختار اجتماعی و تغییر الگوها باشد.

در ادامه جلسه دکتر باقر طالبی دارابی، استادیار جامعه‌شناسی گروه دین‌پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب، در نقد مقاله بیان کردند: قلم زدن در این موضوع بسیار سخت است و باید به ایشان تبریک گفت که با جرئت در این حوزه ورود کرده‌اند. به نظر بنده مفاهیم به کار برده‌شده در این مقاله، مانند مفاهیم گسست و مدرنیته، با اینکه در برخی نقاط به روشنی تبیین نشده‌اند، اما نشان از گستردگی مطالعات ایشان در این موضوع هستند.

دکتر مجید دهقان، استادیار فقه و حقوق پژوهشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب، نیز به عنوان دومین ناقد با بیان شفاف نبودن مسئله بیان کرد که مسئله مقاله می‌توانست شفاف‌تر باشد. تفاوت میان فتوای فقهی، استفتای فقهی و استدلال فقهی در این مقاله رعایت نشده است. فتوا پوسته سخت اندیشه دینی است، اما استدلال در فضای دیگری سیر می‌کند.

کرسی علمی ترویجی «اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن»

350a5745
350a5745
350a5722
350a5719
350a5707
350a5671
350a5672
350a5673
350a5679
350a5680
350a5689
350a5656
350a5664
350a5667

مطالب مشابه