در جلسه دفاعیه در دانشکده رسانه و ارتباطات بررسی شد؛

تحلیل اخبار فلسطین در شبکه‌های BBC و العالم در دوره انتقال سفارت آمریکا

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع تحلیل اخبار فلسطین در شبکه‌های BBC و العالم در دوره انتقال سفارت آمریکا با حضور اساتید راهنما و مشاور برگزار شد.

به گزارش دانشکده رسانه و ارتباطات، صالح رسن علیوی البجای دانشجوی کارشناسی ارشد از پایان‌نامه خود با موضوع تحلیل اخبار فلسطین در شبکه‌های BBC و العالم در دوره انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس شریف که آن را با راهنمایی دکتر علی محمد رضوی و مشاوره دکتر محمدجواد خلیلی تالیف کرده است با کسب نمره عالی دفاع کرد.

چیکده و روش تحقیق این پایان نامه به این شرح است:

این پژوهش درصدد بررسی پوشش اخبار فلسطین در دو شبکه BBC و العالم در بازه زمانی انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس شریف است.

به همین منظور پژوهشگر درمیان اخبار گوناگون دو شبکه BBC و العالم، ارزش‌های خبری و عناصر و مفاهیم برجسته خبری به کار رفته در این دو شبکه را بررسی کرده است.

روش تحقیق این پژوهش، کیفی همراه با ابزار تحلیل محتوا است و به همین منظور ۴۰ خبر از اخبار فلسطین در این دو شبکه در مدت زمان انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس شریف انتخاب و بررسی شده است.

شایان ذکر است این پژوهش بر اساس سه نظریه دستور کار، چارچوب‌بندی رسانه‌ای و دروازه‌بانی خبر به انجام رسیده است.

نتایج به دست آمده از تحقیق به این شرح است:

تمامی اخبار فلسطین در BBC، پیش و پس از اجرای انتقال سفارت آمریکا، اخبار خارجی بوده و این شبکه موضع کشوری را که در آن قرار دارد (انگستان) در قبال این انتقال را منعکس نمی‌کند، در حالی که اخبار شبکه العالم با تنوع خبرهای داخلی و خارجی موضع کشوری که این شبکه در آن واقع شده یعنی ایران را بازتاب می‌دهد.

شبکه BBC پیش از انتقال سفارت آمریکا، در پخش اخبار فلسطین به منابع خود تکیه کرده، در حالی که پس از اجرای تصمیم، به منظور تایید برخی از حقایق برای مخاطبان و رنگ و لعاب دادن به اخبار خود، به منابع خارجی تکیه کرده تا نشان دهد این شبکه نسبت به اخبار، بی‌طرف است تا شبهه جانبداری از اسرائیل برطرف شود.

در مورد شبکه العالم، این شبکه، پس از اجرای انتقال سفارت بیشتر به منابع خود تا پیش از اجرای این تصمیم متکی بوده، و این به دلیل تمرکز بیشتر بر واکنش‌های ایرانیان نسبت به این موضوع بوده است.

تمام اخبار فلسطین در دو شبکه بی‌بی سی و العالم در زمان انتقال سفارت آمریکا چه پیش از انتقال و چه پس از آن داغ بود؛ زیرا به موضوعات مشابهی پرداختند که عرصه سیاسی جهانی را به خود مشغول کرد.

شبکه BBC اخبار خود درباره فلسطین چه پیش و چه پس از اجرای تصمیم انتقال سفارت آمریکا را بر روی اخبار ساده متمرکز کرد و بیش از شبکه العالم به موضوع تصمیم به انتقال سفارت و پیامدهای آن پرداخت در حالی که شبکه العالم به دنبال طرح مسائل سیاسی چون تشکیل اجماع جهانی علیه آمریکا و اسرائیل بود.

در پایان، پیشنهادات پژوهشگر به این شرح است:

تنوع‌بخشی به عناصر و ارزش‌های خبری با موضوع فلسطین در دو شبکه BBC و العالم ضروری به نظر می‌رسد.

انجام کار بی‌طرفانه توسط شبکه خبری BBC در قبال مسئله فلسطین وعدم همسویی با اسرائیل توصیه می‌شود.

هر دو شبکه باید دیدگاه‌های خود پیرامون فلسطین و اسرائیل را بی‌طرفانه ارائه کنند و با یک طرف در مقابل طرف دیگر همسو نشوند.

شبکه العالم با تکیه بیشتر به منابع خود باید زنجیره‌ای از خبرنگاران را برای پوشش خبری موضوع فلسطین سازمان‌دهی کند.

مطالب مشابه