به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی سه اصله نهال در حیاط دانشگاه کاشته شد

%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c1
%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c1
%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c2
%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c3
%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c4
%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c5
%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c6