فایل صوتی و تصویری نشست اعتمادسازی در پژوهش؛

نشست آشنایی با سرقت علمی و عواقب انتحال برگزار شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی، به همت معاونت پژوهشی، نشسـت «اعتمادســازی در پژوھش» باتوجه به ضــرورت آشــنایی بیشتر اعضــای ھیئت علمی و دانشــجویان بـا مبحـث انتحـال و ســرقت علمی و همچنین آشـنایی با عـواقب این تخلف، با حضور و استقبال دانشجویان برگزار شد. نظر به اهمیت موضوع این نشست ضبط شده و فایل صوتی به پیوست تقدیم می‌گردد.

 

ارائه فایل ضبط شده تصویری کلاس ازطریق لینک https://b2n.ir/r52387

فایل صوتی:

مطالب مشابه